Verslag Algemene Ledenvergadering 6 februari 2018

Na een verkorte training verzamelden zich 24 leden van LONU om hun bijdrage te leveren aan de Algemene Ledenvergadering. En er was ook serieus iets te bespreken…

Naast de uitleg en verantwoording door het bestuur van de activiteiten en de bijbehorende financiën, was het woord aan de kascommissie welke dit jaar gevormd werd door Gertie Wouters-van den Nieuwenhof en Hans Driessen. Bij de controle van de stukken werd alles in orde bevonden met een prijzend woord voor Frank Lodewijk voor de perfecte boekhouding. Op basis van de voordracht door de kascommissie werd de penningmeester en bestuur decharge verleend over het gevoerde beleid 2017.
Andere onderwerpen die het bestuur in discussie bracht is of er nut/noodzaak is om extra materiaalopslag te regelen en de organisatie van het schoonhouden van het veld en hulpmiddelen daarvoor. Beide onderwerpen werden als belangrijk aangegeven door de leden met de vraag aan het bestuur, in samenwerking met de Stichting Sport Voor Allen (beheerder velden), hierin voorstellen c.q. keuzes in te maken. Zo nodig, indien de kosten het bestuurlijk mandaat (statutair) overschrijden, zal dit opnieuw aan de leden worden voorgelegd.

Binnen de vergadering werd met applaus Paul Ebben binnen het bestuur opgenomen. Helaas moest vastgesteld worden dat het bestuur nog steeds niet het gewenste aantal leden (5) heeft.
Het conceptverslag van de vergadering wordt op de site gepubliceerd zodra dit door het bestuur (tijdelijk) is vastgesteld. Bovenstaande is dus niet een compleet overzicht van alle besproken punten.

Anne Joustra